Info

Vancis gaat een nieuw DNS recursor platform in gebruik gaat nemen

Geachte klant, Via deze weg willen wij u informeren dat Vancis een nieuw DNS recursor platform in gebruik gaat nemen. Het nieuwe DNS platform zal bestaan uit vier servers en bereikbaar zijn op de volgende ip adressen: ns1.vancis.nl - 85.90.64.34 (2001:4d60::d1) ns2.vancis.nl - 85.90.64.50 (2001:4d60::d2) Aanleiding is de splitsing van SARA en Vancis. Per 1 juli zal Vancis geen gebruik meer maken van de oude recursive DNS servers van SARA. De oude recursive DNS servers worden in fasen uitgefaseerd. De uitfasering van de oude recursive DNS servers en bijbehorende activiteiten worden apart aangekondigd via de reguliere kanalen in de komende weken. Activiteiten • Activeren van het nieuwe recursive DNS platform op basis van de IPv4 adressen die nu in gebruik zijn van ns3.sara.nl en ns4.sara.nl • In gebruik nemen van nieuwe IPv6 adressen voor dit nieuwe platform Impact Indien er gebruik wordt gemaakt van de ns3.sara.nl of ns4.sara.nl is het mogelijk dat er een korte onderbreking plaatsvindt van maximaal een paar seconden van DNS lookups tijdens het uitvoeren van de change. Rollback Mochten er onverwachts verstoringen optreden, dan wordt de oude situatie hersteld. De change zal vervolgens op een later moment opnieuw worden ingepland en uitgevoerd. Acties van de klant Er worden van u als klant geen acties verwacht. Voor het aanpassen van de recursive DNS servers op uw eigen systemen wordt u begin juni nader geïnformeerd. Na de succesvolle uitvoering van deze change kunt u wel al gebruikmaken van dit volledig vernieuwde recursive DNS platform met de bovengenoemde adressen. Indien u geen gebruik maakt van het huidige recursive DNS platform wordt van u geen actie verwacht. Maintenance window De werkzaamheden worden op dinsdag 2 juni tussen 05.00 uur en 07.00 uur uitgevoerd. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande e-mail, dan horen wij dat graag. ------- Dear customer, By this email we would like to inform you that Vancis is going to take a new DNS recursor platform in use. The new platform will consist of four DNS servers and can be accessed at the following IP addresses: ns1.vancis.nl - 85.90.64.34 (2001: 4D60 :: d1) ns2.vancis.nl - 85.90.64.50 (2001: 4D60 :: d2) The reason is the splitting of SARA and Vancis. As of the 1th of July Vancis will no longer use the old recursive DNS servers of SARA. The old recursive DNS servers will be phased out in stages. The phasing out of the old recursive DNS servers and related activities are separately announced through the regular channels in the coming weeks. Activities • Activation of the new recursive DNS platform based on the currently in use Ipv4 addresses of ns3.sara.nl and ns4.sara.nl • Implementation of new IPv6 addresses for this new platform Impact If use is made of the ns3.sara.nl or ns4.sara.nl, it’s possible that there is a short break for up to a few seconds of DNS lookups during the change. Rollback Should unexpected disruptions occur, the old situation will be restored. The maintenance will then be re-scheduled and performed at a later time. Actions customer No actions are expected of you as a customer during the maintenance. To customize the recursive DNS servers on your own systems, you’ll be further informed early June. Following the successful implementation of this maintenance, the completely redesigned recursive DNS platform can already be used making use of the above ip. addresses. No actions are expected of you, if you’re not using the current recursive DNS platform Maintenance Window The maintenance will be performed on Tuesday the 2nd of June between 05.00 AM and 07.00 AM. We trust to have informed you sufficiently. If you have any questions regarding this e-mail, please do not hesitate to contact us. Met vriendelijke groet / With kind regards, Raadj Ghiraw Procesmanager

Event details

When

05:00 AM 07:00 AM 09-06-2015
from to

Add event to calendar